ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16
นักวิจัย : เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ
คำค้น : เอเชียนเกมส์ , เทควันโด , เทควันโด -- ไทย -- การจัดการ , Asian games , Tae kwon do , Tae kwon do -- Thailand -- Management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประชากรจำนวน 17 คน เป็น ผู้บริหารสมาคม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบบสอบถามมีค่าความเที่ยง 0.78 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาถอดความและสรุปตามประเด็นที่ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการทรัพยากรในการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกและด้านการจัดการทั่วไป และกระบวนการในการจัดการ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้นำ และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับดี 2. ผลของการสัมภาษณ์การจัดการทีมกีฬาเทควันโด จากการสัมภาษณ์ ก่อนและหลังการแข่งขัน สมาคมกีฬาเทควันโดมีทรัพยากรในการจัดการและกระบวนการในการจัดการให้ทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 3. ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการทีมกีฬาเทควันโด ที่ได้จากข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. สมาคมกีฬาเทควันโดควรจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดในการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเพื่อสร้างแนวทางเข้าสู่อาชีพราชการแก่นักกีฬาทีมชาติไทย 2. สมาคมกีฬาเทควันโดควรเชิดชูเกียรติแก่ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนสังกัดอยู่เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัว และในส่วนของทรัพยากรในการจัดการ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกและด้านการจัดการโดยทั่วไป ที่จะต้องนำไปปรับปรุงและพัฒนาทีมกีฬาทควันโดต่อไป

บรรณานุกรม :
เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ . (2553). การศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ . 2553. "การศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ . "การศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ . การศึกษาการจัดการทีมกีฬาเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.