ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : อินทุอร รัตนบรรพต
คำค้น : การท่องเที่ยว -- การจัดการ , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- การจัดการ , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- กาญจนบุรี , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- สังขละบุรี (กาญจนบุรี) , กาญจนบุรี -- การท่องเที่ยว , Ecotourism -- Thai -- Kanchanaburi , Ecotourism -- Thai -- Sangklaburi (Kanchanaburi) , Tourism -- Management -- Thailand -- Kanchanaburi
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัฏฐมา นิลนพคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มรวม 405 คน ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่อำเภอสังขละบุรี 102 คน และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว 298 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญและใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางการท่องเที่ยว 5 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง และใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง และใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดกลุ่มเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในท้องถิ่นเป็นเพศหญงร้อยละ 52.9 และเพศชายร้อยละ 47.1 มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว มีความ้อการให้กำหนดพื้นที่ทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นสัดส่วน มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือด้านการระดมทุนเพื่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเป็นเพศหญิงร้อยละ 51 เพศชายร้อยละ 49 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ความเห็นในการจัดการท่องเที่ยว คือ ควรมีการปรับปรุงสภาพถนนทางเข้าก่อนถึงแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูป เช่น จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และควรจัดระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักเท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางการท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ควรปลูกฝังให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรีที่ได้จากการวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม คือ จัดทำแผนการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างหน่วงงานภาครัฐ และประชาชนในชุมชน เพิ่มมาตรการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการสร้างกลุ่มเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม พัฒนา ดูแลปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มตามความเหมาะสมของพื้นที่

บรรณานุกรม :
อินทุอร รัตนบรรพต . (2553). แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อินทุอร รัตนบรรพต . 2553. "แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อินทุอร รัตนบรรพต . "แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อินทุอร รัตนบรรพต . แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.