ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของโรงเรียนแต่ละเหล่า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของโรงเรียนแต่ละเหล่า
นักวิจัย : อาทิตย์ษณีย์ เจริญรัตน์
คำค้น : การออกกำลังกาย -- การจัดการ , โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , โรงเรียนนายเรือ , โรงเรียนนายเรืออากาศ , โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , Exercise -- Management , Chulachomklao Royal Military Academy , Royal Thai Naval Academy , Royal Air Force Academy , Royal Police Cadet Academy
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของ โรงเรียนแต่ละเหล่า ศึกษาความต้องการในการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียนแต่ละเหล่า และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการทรัพยากรในการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียนแต่ละ เหล่า ในด้านบุคลากร ด้านกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ สะดวก และด้านการจัดการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนแต่ละเหล่า จำนวน 339 นาย โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความต้องการทรัพยากรในการจัดการกีฬาและการออกกำลัง กายของนักเรียนแต่ละเหล่า โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance: ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่าง จะวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s method) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนแต่ละเหล่า มีความต้องการทรัพยากรในการจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. นักเรียนที่สังกัดโรงเรียนต่างกัน มีความต้องการทรัพยากรในการจัดการกีฬาและการออก กำลังกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
อาทิตย์ษณีย์ เจริญรัตน์ . (2553). การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของโรงเรียนแต่ละเหล่า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาทิตย์ษณีย์ เจริญรัตน์ . 2553. "การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของโรงเรียนแต่ละเหล่า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาทิตย์ษณีย์ เจริญรัตน์ . "การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของโรงเรียนแต่ละเหล่า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อาทิตย์ษณีย์ เจริญรัตน์ . การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายของโรงเรียนแต่ละเหล่า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.