ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
นักวิจัย : กานท์จุฑา จันทร์เอี่ยม
คำค้น : เวชภัณฑ์ -- การควบคุมสินค้าคงคลัง , การออกแบบฐานข้อมูล , ยูเอ็มแอล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , Medical instrument and apparatus -- Inventory control , Database design , UML (Computer science) , Management information systems
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36709
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลางของสถานพยาบาลเครือข่ายโดยใช้แนวคิดในการออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented) และใช้เครื่องมือ UML (Unified Modeling Language) ในการดำเนินงานวิจัยเป็นหลักโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลการทำงานของสถานพยาบาลตัวอย่างจำนวน 3 สถานพยาบาล 2) ออกแบบและพัฒนากระบวนงานของการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง 3) ออกแบบหน้าจอการทำงานสำหรับโปรแกรมการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง 4) ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 5) ตรวจสอบความ ถูกต้องและประเมินผลระบบที่ออกแบบ ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลางนี้จะคอยควบคุมและติดตามระดับปริมาณเวชภัณฑ์คงคลังของสถานพยาบาลเครือข่าย ซึ่งกระบวนการหลักที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนการทำงานประกอบด้วย การจัดหาเวชภัณฑ์เติมคลัง การรับเวชภัณฑ์ การคืนเวชภัณฑ์ การขอให้เสนอราคาเวชภัณฑ์ การออกใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ การออกใบโอนย้ายเวชภัณฑ์ การออกรายงานเกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง ผลลัพธ์ของงานวิจัยฉบับนี้คือแนวคิดและระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลางที่อธิบายด้วยเครื่องมือ UML ซึ่งประกอบด้วย แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้อง แผนภาพกระบวนการทำงาน แผนภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะ แผนภาพคลาส แผนภาพลำดับการทำงาน ตารางคุณสมบัติของคลาสและการทำงานในแต่ละคลาส ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนงานบริหารเวชภัณฑ์คงคลังของสถานพยาบาลที่มีลักษณะการบริหารเป็นแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายเวชภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหารเวชภัณฑ์ ลดเวลาและปริมาณเอกสารที่ใช้ระหว่างกระบวนงานของสถานพยาบาลเครือข่าย

บรรณานุกรม :
กานท์จุฑา จันทร์เอี่ยม . (2550). การออกแบบกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กานท์จุฑา จันทร์เอี่ยม . 2550. "การออกแบบกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กานท์จุฑา จันทร์เอี่ยม . "การออกแบบกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
กานท์จุฑา จันทร์เอี่ยม . การออกแบบกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.