ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
นักวิจัย : ชณิชา หมอยาดี
คำค้น : ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- การอนุรักษ์พลังงาน , อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- การใช้พลังงาน , Industrial efficiency , Cement industries -- Energy conservation , Cement industries -- Energy consumption
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่ที่การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหามาตรการการ ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยใช้ดัชนีชี้วัดการบริโภคพลังงาน จำเพาะ (Specific Energy Consumptions) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ บริโภคพลังงานต่อผลผลิตที่ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งผลของการวิเคราะห์ที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็น ฐานข้อมูลสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ต่อไป อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูงกลุ่มหนึ่ง จากการ พิจารณาโครงสร้างต้นทุนการผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จะพบว่าต้นทุนการผลิต ส่วนใหญ่เป็นค่าพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิง คิดเป็นประมาณร้อยละ 44 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดในปี พ.ศ. 2548 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ใช้พลังงานเทียบเท่า 3,990 ktoe หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในทั้งภาคอุตสาหกรรม แต่ด้วยข้อมูลที่มีอยู่อย่าง จำกัด งานวิจัยนี้จึงได้มีการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือวิธีการลดพลังงานใน กระบวนการผลิตลงได้ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ และทำการวิเคราะห์หาเกณฑ์การใช้ พลังงานที่สามารถนำไปกำหนดเป็นมาตรฐานการใช้พลังงานของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ จาก การศึกษาพบว่าค่า SEC ของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีค่าแตกต่างกันขึ้นกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ขั้นตอนการผลิตและคุณลักษณะของวัตถุดิบ เป็นต้น สำหรับมาตรการที่นำเสนอคือ มาตรการมาตรการการประยุกต์อุปกรณ์ VSD ใช้ได้กับ มอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระลดการบริโภคพลังงานได้ 0.215 kWh/ton มาตรการนำความร้อนทิ้ง จากกระบวนการผลิตมาผลิตพลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 90 MW และลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าจำนวน 600 ล้านหน่วยต่อปี มาตรการเครื่องคัดแยกเศษเหล็กออกจาก CLINKER ที่ REJECT สามารถลดพลังงานเชื้อเพลิงได้ 797.60 GJ/ปี และมาตรการติดตั้งตะแกรงคัดแยกหินคลุก ที่ PLANT CFBK สามารถลดพลังงานเชื้อเพลิงได้ 2,949.73 GJ/ปี

บรรณานุกรม :
ชณิชา หมอยาดี . (2550). มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชณิชา หมอยาดี . 2550. "มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชณิชา หมอยาดี . "มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ชณิชา หมอยาดี . มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.