ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
นักวิจัย : เดือนนภา เอ่งฉ้วน
คำค้น : น้ำมันปลาทูน่า , แอสตาแซนทิน , หอยหวาน , หอยหวาน -- การเลี้ยง , หอยหวาน -- การเจริญเติบโต , Babylonia areolata , Babylonia areolata -- Growth
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินในการเลี้ยงหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น เพื่อการเติบโต และอัตรารอดสูงสุด โดยใช้อาหารสำเร็จรูปที่มีสัดส่วนน้ำมันปลาทูน่า (TO) 4 ระดับคือ 7, 5, 3 และ 1 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม และมีแอสตาแซนทิน (AS) 4 ระดับ คือ 0, 100, 200 และ 500 ส่วนในล้านส่วน รวม 16 สูตรอาหาร ทดลองเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด โดย ใช้หอยขนาดความยาวเปลือกเริ่มต้นเฉลี่ย 0.5±0.01 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัวต่อหน่วยทดลอง หน่วยทดลองละ 3 ซ้ำ เป็นเวลา 120 วัน ในตะกร้าขนาด 16x14x19 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทดลองครบ 120 วัน ลูกหอยที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 2 (TO7:AS100) ซึ่งมีปริมาณน้ำมันปลาทูน่า 7 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม และ ระดับแอสตาแซนทิน 100 ส่วนในล้านส่วน มีการเติบโตโดยความยาวเปลือก และการเติบโตโดยน้ำหนักสูงกว่า อาหารทดลองสูตรอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีอัตราการเติบโตจำเพาะ (SGR) และอัตราการ เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ดีที่สุด โดยอาหารทุกสูตรเมื่อสิ้นสุดการศึกษาให้อัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ พบระดับแอสตาแซนทินในเนื้อหอยหวานหลังทดลองให้อาหารทั้ง 16 สูตร เพิ่มขึ้นตามระดับความเข้มข้นที่ เพิ่มขึ้นในอาหาร

บรรณานุกรม :
เดือนนภา เอ่งฉ้วน . (2553). ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดือนนภา เอ่งฉ้วน . 2553. "ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดือนนภา เอ่งฉ้วน . "ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
เดือนนภา เอ่งฉ้วน . ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.