ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท
นักวิจัย : นารีรัตน์ กล้าหาญ
คำค้น : ครูประถมศึกษา , การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ , Elementary school teachers , Mainstreaming in education
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ จิตระดับ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือของครูประจำชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูประจำชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 12 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปเป็นความเรียงประกอบการนำเสนอแบบตาราง ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของครูประจำชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 ตามกรอบแนวคิดซีท 4 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสำเร็จในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) การปฏิบัติงานของครูด้านนักเรียน ครูได้เตรียมความพร้อมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติในการอยู่ร่วมกัน โดยครูสำรวจสภาพ ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล ครูให้ความรู้นักเรียนโดยการอบรมชี้แนะ การจัดป้ายนิเทศ ครูจัดให้มีระบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2) การปฏิบัติงานของครูด้านสิ่งแวดล้อม ครูได้จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน โดยมีการจัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมไม่เกิน 3 คน ต่อจำนวนนักเรียนทั้งห้อง 25 – 28 คน จัดโต๊ะเก้าอี้เรียน ให้มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนกับวัยของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในห้องเรียนมีบริเวณว่างสำหรับให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ และจัดห้องเรียนไม่ให้มีเสียงรบกวนหรือมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด เพื่อจะไม่ทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ขาดสมาธิและความสนใจในการเรียน จัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนั่งเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3) การปฏิบัติงานของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูได้ปรับหลักสูตรปกติมาใช้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม โดยจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ครูมีการตรวจสอบทางการศึกษาเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน และสิ่งสำคัญคือ ครูผู้สอนได้ผ่านการอบรมการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครูจึงมีเทคนิคการสอนและพื้นฐานสำคัญ คือ ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4) การปฏิบัติงานของครูด้านเครื่องมือ ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ครูยังมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครูจัดบริการสอนเสริมให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนการประสานงานกับนักวิชาชีพอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน

บรรณานุกรม :
นารีรัตน์ กล้าหาญ . (2551). กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นารีรัตน์ กล้าหาญ . 2551. "กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นารีรัตน์ กล้าหาญ . "กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
นารีรัตน์ กล้าหาญ . กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.