ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว
คำค้น : บริษัทผู้ส่งออก , การตลาดเพื่อการส่งออก , โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , Export trading companies , Export marketing
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36080
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการจัดตั้งตัวกลางการค้าเพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค้าในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางด้านการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยการวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยของผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ในการพิจารณารูปแบบหรือหน้าที่ตัวกลางทางการค้าและปัญหาที่มีความสำคัญเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งรูปแบบทางการค้าที่เหมาะกับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ กลุ่มสินค้า OTOP ซึ่งต้องการส่งเสริมการดำเนินกิจการในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะใช้การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มสินค้า OTOP และศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า OTOP รวมทั้งความต้องการหรือสนใจในบริการของตัวกลางทางการค้า ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการพบบ่อยและต้องการที่จะให้ตัวกลางทางการค้าช่วยเหลือ รูปแบบที่เหมาะสมของตัวกลางทางการค้าที่ต้องการ

บรรณานุกรม :
อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว . (2552). การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว . 2552. "การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว . "การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว . การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.