ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กฤตยา ช่างประดับ
คำค้น : ศูนย์กีฬา -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ศูนย์กีฬา -- การบริหาร , Bangkok Metropolis Sport Centers -- Administration
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35966
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้บริการ จำนวน 45 คน และผู้ใช้บริการ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการสรุป แจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า “ที” นำผลการวิเคราะห์เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง และรายข้อพร้อมความถี่ หลังจากนั้น นำมาพัฒนาเป็นแนวทางการจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ต่อไป ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครมีแนวทางพัฒนารวม 5 ด้าน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่ละด้านมีแนวทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ด้านการให้บริการ ควรจะประกาศกฎระเบียบ/วิธีการใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ของศูนย์กีฬาให้ชัดเจน ด้านการเงิน ควรจะระบุอัตราค่าใช้บริการในส่วนที่ต้องเสียค่าใช้บริการอย่างชัดเจน ด้านบุคลากร ควรจะเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือปรับตำแหน่งผู้ให้บริการอย่างยุติธรรม ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ควรจะดูแลห้องน้ำ ห้องส้วมและห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้มีความสะอาดตลอดเวลา ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ควรจะปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์กีฬาให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงเนื้อหาของสื่อต่าง ๆ ให้ชัดเจน

บรรณานุกรม :
กฤตยา ช่างประดับ . (2555). การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตยา ช่างประดับ . 2555. "การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตยา ช่างประดับ . "การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
กฤตยา ช่างประดับ . การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.