ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
นักวิจัย : มนต์ชัย อนุดิตย์
คำค้น : การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 38) , การแข่งขันกีฬา , กีฬามหาวิทยาลัย -- ไทย , Sports tournaments , College sports -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยจำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม นักกีฬา และผู้เข้าชม เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 530 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำผลการวิเคราะห์เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ส่วนเครื่องมือสำหรับการวิจัยชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) และคณะอำนวยการจัดการแข่งขัน รวมจำนวน 6 คน นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์สาระคำให้สัมภาษณ์ สรุปและนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปความเรียง ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 มีการดำเนินการจัดการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการนำ และด้านการประเมินผล ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ ก.ก.ม.ท. สนามแต่ละชนิดกีฬามีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมายไว้ได้เป็นอย่างดี และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันให้การช่วยเหลือและส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

บรรณานุกรม :
มนต์ชัย อนุดิตย์ . (2553). การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนต์ชัย อนุดิตย์ . 2553. "การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนต์ชัย อนุดิตย์ . "การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
มนต์ชัย อนุดิตย์ . การศึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.