ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทานวรรคสันสกฤตกับธรรมบทบาลี : การศึกษาเปรียบเทียบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุทานวรรคสันสกฤตกับธรรมบทบาลี : การศึกษาเปรียบเทียบ
นักวิจัย : ละอองดาว นนทะสร
คำค้น : คัมภีร์ธรรมบท , Pāli Dhammapada
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพจน์ อัศววิรุฬหการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติวรรณคดีประเภทคาถาธรรมที่มีเนื้อหาเหมือนกันที่จารึกในภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี คือ อุทานวรรคสันสกฤตกับธรรมบทบาลี รวมถึงศึกษาแนวคิดในการจัดวรรคของคัมภีร์ทั้งสองประเภท โดยผู้วิจัยได้ศึกษา (1) เปรียบเทียบแนวคิดการจัดวรรคระหว่างธรรมบทสำนวนต่างๆ ที่ใช้ภาษาในอินเดีย 3 สำนวน คือ ธรรมบทบาลี ปัตนะธรรมบท และคานธารีธรรมบท (2) การเปรียบเทียบแนวคิดการจัดวรรคระหว่างอุทานวรรคภาษาสันสกฤตและคัมภีร์ธรรมบทภาษาบาลี ผลจากการวิจัยพบว่า จากลักษณะเนื้อหาประเภทร้อยกรองหรือคาถาที่เหมือนกัน และคล้ายกันระหว่างธรรมบทบาลีและอุทานวรรคมีมากถึงประมาณ 330 คาถา และยังมีการพบคาถาที่เหมือนกันเหล่านี้ในส่วนอื่นๆ ในพระไตรปิฎก เช่น ในพระวินัยปิฎก ในพระสุตตันตปิฎกทั้ง 4 นิกาย และในคัมภีร์อื่นๆ ในขุททกนิกาย รวมทั้งคัมภีร์นอกพระไตรปิฎก เช่น เนตติปกรณ์หรือ มิลินทปัญหา เป็นต้น และยังพบคาถาเหล่านี้ในวรรณคดีอื่นๆ ของอินเดียด้วย นอกจากนี้ลักษณะโครงสร้างของคัมภีร์ทั้งสองยังมีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ แม้จะมีการสลับคำหรือการสลับบาทคาถาให้เห็นบ้าง แต่คัมภีร์ทั้งสองประเภทนี้ น่าจะมีวิวัฒนาการมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันในสมัยพุทธกาล หรืออาจจะก่อนสมัยพุทธกาล ต่อมาจึงมีการรวบรวมเพิ่มเติมและจัดหมวดหมู่ของคาถาภายหลัง จึงมีชื่อวรรคที่เรียกเหมือนกันและต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพุทธศาสนานิกายต่างๆ ที่สืบทอดคัมภีร์ดังกล่าว

บรรณานุกรม :
ละอองดาว นนทะสร . (2553). อุทานวรรคสันสกฤตกับธรรมบทบาลี : การศึกษาเปรียบเทียบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละอองดาว นนทะสร . 2553. "อุทานวรรคสันสกฤตกับธรรมบทบาลี : การศึกษาเปรียบเทียบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละอองดาว นนทะสร . "อุทานวรรคสันสกฤตกับธรรมบทบาลี : การศึกษาเปรียบเทียบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ละอองดาว นนทะสร . อุทานวรรคสันสกฤตกับธรรมบทบาลี : การศึกษาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.