ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ
นักวิจัย : สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์
คำค้น : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ , การรู้คิด , สกา , มวยไทย , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , Exercise for older people , Cognition , Muay Thai
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ , นันทิกา ทวิชาชาติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35953
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกสกาที่มีต่อพุทธิปัญญา ผลของการฝึกรำไหว้ครู มวยไทยที่มีต่อพุทธิปัญญาและความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิต และเปรียบเทียบผลของการฝึกสกากับการฝึกรำไหว้ครูมวยไทยที่มีต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60-70 ปี ทั้งชายและหญิง อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 60 คน ใช้การสุ่มโดยวิธีแบบกลุ่มสุ่มจัดเข้ากลุ่มทดลอง 3 กลุ่มคือ กลุ่มฝึกสกา กลุ่มฝึกรำไหว้ครูมวยไทย และกลุ่มควบคุม (กลุ่มละ 20 คน เป็นชาย 10 คน, หญิง 10 คน) ทุกกลุ่มฝึกตามโปรแกรมที่กำหนดเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 50 นาที ผู้วิจัยทำการทดสอบทางพุทธิปัญญาและความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตของกลุ่มฝึกรำไหว้ครูมวยไทยและกลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มฝึกสกาทดสอบเฉพาะพุทธิปัญญาในก่อนและหลังการทดลอง นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทีแบบรายคู่ระหว่างเพศของกลุ่มฝึกสกาและกลุ่มฝึกรำไหว้ครูมวยไทย และทดสอบ ค่าทีระหว่างกลุ่มฝึกสกากับกลุ่มควบคุม กลุ่มฝึกรำไหว้ครูมวยไทยกับกลุ่มควบคุม และกลุ่มฝึกสกากับกลุ่มฝึกรำไหว้ครูมวยไทยที่ระดับมีนัยสำคัญน้อยกว่า 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ฝึกสกาและฝึกรำไหว้ครูมวยไทยมีค่าเฉลี่ยทางพุทธิปัญญาซึ่งประกอบด้วยด้านความจำ ด้านสมาธิ ด้านการทำงานของสมองระดับสูงในส่วนของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการยืดหยุ่นของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคิดอย่างมีเหตุผลดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) ส่วนปริมาณเอนไซม์ อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส แอคทิวิตี้มีค่าเฉลี่ย ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และผู้สูงอายุที่ฝึกรำไหว้ครูมวยไทยมีค่าเฉลี่ยของความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตดีกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยทางพุทธิปัญญาในทุกตัวแปรระหว่างผู้สูงอายุที่ฝึกสกากับฝึกรำไหว้ครูมวยไทยไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยมีผลต่อพุทธิปัญญาของผู้สูงอายุใน ด้านความจำ ด้านสมาธิ ด้านการทำงานของสมองระดับสูงดีขึ้น และหากต้องการเพิ่มความอดทนของระบบ การไหลเวียนโลหิตควรเลือกการออกกำลังกายด้วยการรำไหว้ครูมวยไทย ส่วนปริมาณของเอนไซม์อะเซทิลโคลีน เอสเทอเรส แอคทิวิตี้ยังไม่ชัดเจน

บรรณานุกรม :
สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ . (2555). ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ . 2555. "ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ . "ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ . ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.