ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบขององค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร : กรณีศึกษาโถงต้อนรับของโรงแรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบขององค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร : กรณีศึกษาโถงต้อนรับของโรงแรม
นักวิจัย : พันธิตรา เกียรตินิยมศักดิ์
คำค้น : การให้แสงทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง , โรงแรม -- การจัดแสง , ห้องโถงโรงแรม -- การจัดแสง , การส่องสว่างภายใน , Lighting, Architectural and decorative , Hotels -- Lighting , Hotel lobbies -- Lighting , Interior lighting
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35869
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบจากองค์ประกอบการออกแบบแสงประดิษฐ์ในส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้ใช้งาน โดยเลือกวิจัยในส่วนขององค์ประกอบการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มีการใช้งานเป็นส่วนมากในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน โดยเลือกวิเคราะห์เฉพาะการออกแบบแสงประดิษฐ์ในส่วนของฝ้าเพดานเฉพาะรูปแบบฝ้าเพดานหลุมไฟหลืบและฝ้าเพดานเรียบดาวน์ไลท์ และเฉพาะผนังที่ตกแต่งด้วย wall washer และผนังที่ไม่มีแสงตกแต่งเท่านั้น ควบคู่ไปกับปัจจัยในด้านระดับความสูงของฝ้าเพดานที่ 1 ชั้นและ 2 ชั้น และระดับความสว่างที่สว่างและสลัว เพื่อวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการออกแบบแสงประดิษฐ์ทั้ง 4 ปัจจัยหลัก โดยการทำภาพจำลองเสมือนจริง เพื่อนำไปใช้เป็นโจทย์ในการวิเคราะห์ โดยทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นรวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสามารถนำคำจำกัดความที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในรูปแบบของการตอบแบบสอบถาม โดยใช้มาตรวัดระดับความรู้สึกที่ -3 ถึง 3 (Osgood Scale, 1957) โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือบุคคลทั่วไปจำนวน 120 คน หลังจากนั้นนำผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Descriptive Statistic, Correlation coefficient และ MANOVA เพื่อดูผลทางสถิติและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น งานวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่เกิดผลกระทบต่อผู้เข้าใช้งานในพื้นที่คือระดับความสว่างโดยผู้เข้าใช้พื้นที่ชอบการออกแบบแสงสว่างที่สว่างมากกว่าสลัว ค่า p-value<0.01 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ปัจจัยรองลงมาคือการออกแบบแสงที่ผนังโดยผู้เข้าใช้พื้นที่ที่มีการตกแต่งด้วย wallwasher มากกว่าผนังที่ไม่มีแสงตกแต่ง และผู้เข้าใช้งานชอบฝ้าเพดานหลุมมากกว่าฝ้าเพดานเรียบ ชอบส่วนโถงต้อนรับที่มีฝ้าเพดานสูง 2 ชั้นมากกว่าสูง 1 ชั้น ระดับความสว่างที่สว่างจะทำให้เกิดความรู้สึกชอบการออกแบบแสงในภาพรวมและมีแนวโน้มทำให้เกิดความรู้สึกสบายตา ความรู้สึกมองเห็นชัดเจน ความรู้สึกต้อนรับ ความรู้สึกน่าสนใจ ความรู้สึกอบอุ่น และความรู้สึกโปร่งโล่งควบคู่ไปด้วยเช่นกัน รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นล้วนทำให้เกิดความรู้สึกต่อผู้เข้าใช้งานมาก แต่ความรู้สึกและความชอบที่เกิดขึ้นนั้นๆจะแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าใช้งานจะมองในภาพรวมมากกว่าการมองทีละองค์ประกอบ คือปฏิสัมพันธ์เพียง 2 องค์ประกอบให้ความรู้สึกมากกว่าปฏิสัมพันธ์ของ 3 และ 4 องค์ประกอบได้เช่นกัน จากการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสำหรับผู้ออกแบบที่ไม่มีประสบการณ์หรือผู้ที่สนใจ

บรรณานุกรม :
พันธิตรา เกียรตินิยมศักดิ์ . (2555). ผลกระทบขององค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร : กรณีศึกษาโถงต้อนรับของโรงแรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธิตรา เกียรตินิยมศักดิ์ . 2555. "ผลกระทบขององค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร : กรณีศึกษาโถงต้อนรับของโรงแรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธิตรา เกียรตินิยมศักดิ์ . "ผลกระทบขององค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร : กรณีศึกษาโถงต้อนรับของโรงแรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
พันธิตรา เกียรตินิยมศักดิ์ . ผลกระทบขององค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร : กรณีศึกษาโถงต้อนรับของโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.