ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ
นักวิจัย : จุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์
คำค้น : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , การศึกษานอกระบบโรงเรียน , การเรียนรู้ , สมรรถนะ , การให้คำปรึกษา , การศึกษานานาชาติ , Non-formal education , Learning , Performance , Counseling , International education
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา , นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ และ 4) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีต่อการนำรูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ และมีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ พบว่า สมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ จำแนกได้ 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบการศึกษา และ ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับวีซ่านักเรียน 2) สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร และ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเฉพาะวิชาชีพ ได้แก่ บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ และ 4) สมรรถนะด้านทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ จิตบริการ และ หลักจริยธรรมในการให้บริการ 2. ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นจากการนำขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank (Blank ,1982) และขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติของ Marquardt ( Marquardt,2004) มาผสมผสานองค์ความรู้โดยสังเคราะห์ขั้นตอนทั้งสองแนวคิดผนวกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำหนดและอธิบายคำนิยามเฉพาะของวิชาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 2) กำหนดพื้นฐานที่จำเป็นของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ก่อนการปฏิบัติงาน 3) กำหนดภาระงานในการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 4) วิเคราะห์ภาระงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติและเพิ่มเติมสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 5) กำหนดเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการในการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 6) เรียงลำดับภาระงานและเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 7) พัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 8) พัฒนาคู่มือการเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ 9) นำคู่มือการเรียนรู้ไปใช้ดำเนินการฝึกอบรมฯ และ 10) สรุปประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรม 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ พบว่า ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการให้บริการเพิ่มขึ้น/ ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ จิตบริการ และหลักจริยธรรมในการให้บริการ 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีต่อการนำรูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการนำรูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ได้แก่ 1) ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 2) เนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ และ 4) การประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ขณะที่ เงื่อนไขที่มีผลต่อการนำรูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ได้แก่ 1) ประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และ 2) การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

บรรณานุกรม :
จุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์ . (2555). การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์ . 2555. "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์ . "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
จุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์ . การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.