ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นักวิจัย : กุณฑลี แก้วโบราณ
คำค้น : การศึกษาตามอัธยาศัย , การศึกษาต่อเนื่อง , ตลาดน้ำ , การเรียนรู้ , ชุมชน , Continuing education , Floating market , Learning , Communities
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ดีของตลาดน้ำโบราณ 3 แห่งที่มีการจัดการชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สรุปเป็นประเด็นและจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนในชุมชน ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1)ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ดีของตลาดน้ำทั้ง 3 แห่ง พบว่ามีการจัดการ 4 ด้าน 1) การจัดการด้านสภาพแวดล้อม 2) การจัดการด้านองค์กร 3) การจัดการด้านการตลาด และ 4) การจัดการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2)แนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1) การจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่ดีควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการน้ำเสีย 2) การจัดการด้านองค์กรที่ดีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 3) การจัดการด้านการตลาดที่ดีควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ตลาด ควบคุมมาตรฐานราคาและคุณภาพสินค้าในตลาดน้ำโบราณ 4) การจัดการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 4.1) ผนวกกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ของตลาดน้ำโบราณให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระบบโรงเรียน 4.2) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตั้งอยู่บนความต้องการของคนในชุมชน 4.3) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในตลาดน้ำโบราณให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามอัธยาศัย

บรรณานุกรม :
กุณฑลี แก้วโบราณ . (2555). การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุณฑลี แก้วโบราณ . 2555. "การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุณฑลี แก้วโบราณ . "การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
กุณฑลี แก้วโบราณ . การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.