ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิจัย : นภกมล ใจชอบสันเทียะ
คำค้น : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , การทำงาน , Work
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัยพร ศิริภิรมย์ , บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนว HPE โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านบทบาทของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนว HPE โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และจากผลการประเมินความต้องการความจำเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแนว HPE ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นเรียงตามลำดับดังนี้ ทักษะของบุคลากรฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บทบาทของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา วิธีการทำงานของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ความสำคัญของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มเป้าหมายของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สถานะของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา พันธกิจของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา และตัวชี้วัดความสำเร็จของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ตามลำดับ รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 1)รายละเอียดของรูปแบบ ได้แก่ ชื่อรูปแบบ จุดเน้นของรูปแบบ เป็นทักษะของบุคลากรฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตามแนว HPE บทบาทของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาเป็นผู้ช่วยเหลือ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน วิธีการทำงานของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาคำนึงถึงช่องว่างระหว่างปัจจุบันและอนาคตหรือสิ่งที่จะต้องพัฒนา ลักษณะสำคัญของรูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานมี 8 ด้าน 2) แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ และจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบมีความเหมาะสมของการนำไปใช้อยู่ในระดับมากและมีความเป็นไปได้ของการนำไปใช้อยู่ในระดับมากเช่นกัน

บรรณานุกรม :
นภกมล ใจชอบสันเทียะ . (2555). รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภกมล ใจชอบสันเทียะ . 2555. "รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภกมล ใจชอบสันเทียะ . "รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
นภกมล ใจชอบสันเทียะ . รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.