ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดวันหมดอายุของจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดวันหมดอายุของจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบ
นักวิจัย : ปุณธวัช ว่องธวัชชัย
คำค้น : ซอฟต์แวร์ , ระบบคอมพิวเตอร์ , ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ , Computer software , Computer systems , Computer security
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , ทรงพล ต่อนี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37576
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) --จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ในปัจจุบันจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ยังคงก่อความเสียหายเป็นวงกว้าง ยากต่อการควบคุม และไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าหายไปจากระบบอย่างถาวรแล้วหรือไม่ งานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์การสาบสูญและการหมดอายุของจุดอ่อนเป็นกลุ่มและรายตัวด้วยวิธีการหาระยะเวลาสาบสูญที่เหมาะสมและวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ โดยอาศัยข้อมูลข่าวการโจมตีระบบจากสื่อออนไลน์สาธารณะ และฐานข้อมูลซีวีอี นำมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โดยใช้ค่าเฉลี่ยขอบเขตบนและค่ามัธยฐานของระยะเวลาที่จุดอ่อนยังคงมีอยู่ในระบบที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งช่วยให้ทราบได้ว่าจุดอ่อนยังอันตรายหรือสามารถก่อความเสียหายในระบบคอมพิวเตอร์ได้อีกหรือไม่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบในการจัดลำดับความสำคัญของการเฝ้าระวังการถูกโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ปุณธวัช ว่องธวัชชัย . (2555). การกำหนดวันหมดอายุของจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปุณธวัช ว่องธวัชชัย . 2555. "การกำหนดวันหมดอายุของจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปุณธวัช ว่องธวัชชัย . "การกำหนดวันหมดอายุของจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ปุณธวัช ว่องธวัชชัย . การกำหนดวันหมดอายุของจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.