ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล
นักวิจัย : ศิรประภา ฤๅชัย
คำค้น : สมรรถนะ , พยาบาล , โรงพยาบาลเอกชน -- การควบคุมคุณภาพ , Performance , Nurses , Hospitals, Proprietary -- Quality control
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุพิน อังสุโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) --จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงพยาบาลระดับสากล 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาล 11 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาล 3 คน วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกับสมรรถนะที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม สร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำคัญของข้อรายการในสมรรถนะแต่ละด้าน และขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จัดทำแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย 10 ด้าน รวม 81 รายการ ดังนี้ 1. สมรรถนะด้านการจัดการวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 7 รายการ 2. สมรรถนะด้านการจัดการงบประมาณ ประกอบด้วย 9 รายการ 3. สมรรถนะด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย 10 รายการ 4.สมรรถนะด้านการจัดการคุณภาพผลลัพธ์ทางการพยาบาล ประกอบด้วย 9 รายการ 5.สมรรถนะด้านการบริหารเชิงธุรกิจและการตลาด ประกอบด้วย 10 รายการ 6.สมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 9 รายการ 7.สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศสมัยใหม่ ประกอบด้วย 7 รายการ 8.สมรรถนะด้านการนำสู่การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 7 รายการ 9.สมรรถนะด้านการจัดการงานที่ท้าทาย ประกอบด้วย 7 รายการ 10.สมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 6 รายการ

บรรณานุกรม :
ศิรประภา ฤๅชัย . (2555). การศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรประภา ฤๅชัย . 2555. "การศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรประภา ฤๅชัย . "การศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ศิรประภา ฤๅชัย . การศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.