ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการรวมตะกอนในโรงกรองน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับวิธีจาร์เทสต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการรวมตะกอนในโรงกรองน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับวิธีจาร์เทสต์
นักวิจัย : ทรงพล ตันศรีตรัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีระ เกรอด , บุญส่ง สื่ออยู่ยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745679291 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
ทรงพล ตันศรีตรัง . (2530). การประเมินผลการรวมตะกอนในโรงกรองน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับวิธีจาร์เทสต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงพล ตันศรีตรัง . 2530. "การประเมินผลการรวมตะกอนในโรงกรองน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับวิธีจาร์เทสต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงพล ตันศรีตรัง . "การประเมินผลการรวมตะกอนในโรงกรองน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับวิธีจาร์เทสต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
ทรงพล ตันศรีตรัง . การประเมินผลการรวมตะกอนในโรงกรองน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับวิธีจาร์เทสต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.