ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดได

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดได
นักวิจัย : อุรศา ฮันสราช
คำค้น : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การจัดการ , การวัดวิธี-เวลา , การวัดผลงาน , ระบบการประมาณเวลาของการเคลื่อนไหวที่ทราบล่วงหน้า , อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า -- การจัดการ , กรรมวิธีการผลิต , การวางแผนการผลิต , Electronic industries -- Management , Methods-time measurement , Work measurement , Predetermined motion time systems , Integrated circuits industry -- Management , Manufacturing processes , Production planning
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36097
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา การวางแผนกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผลิตเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อนำวิธีการหาเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มินเพื่อประเมินเวลามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยผลิต ศึกษาเวลาทำงานกระบวนการติดไดของโรงงานผลิตไอซีที่มีลักษณะการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยอ้างอิงเวลาการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน 20 ชนิดผลิตภัณฑ์เป็นฐานข้อมูลเวลามาตรฐาน เพื่อนำมาคำนวณกำลังการผลิต จากนั้นนำผลเวลาพรีดีเทอร์มินมาเปรียบเทียบกับเวลาผลิตจริงด้วยการทดสอบทีแบบจับคู่ ผลการทดสอบแสดงว่าเวลาผลิตที่ได้จาก 2 วิธีไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ให้ค่า P ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่าง 0.17 และ 0.91 และร้อยละของความผิดพลาดของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่าง 1-6

บรรณานุกรม :
อุรศา ฮันสราช . (2554). มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดได.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุรศา ฮันสราช . 2554. "มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดได".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุรศา ฮันสราช . "มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดได."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
อุรศา ฮันสราช . มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดได. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.