ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
นักวิจัย : วิทวัส ปานศุภวัชร
คำค้น : ชื่อตราผลิตภัณฑ์ , ผู้บริโภคชาย -- ทัศนคติ , การสำรวจตลาด , Market surveys , Brand name products , Male consumers -- Attitudes
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35949
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล กับทัศนคติต่อตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคชาย (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลกับความตั้งใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคชาย โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นชายวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2552 ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่าคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
วิทวัส ปานศุภวัชร . (2552). คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทวัส ปานศุภวัชร . 2552. "คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทวัส ปานศุภวัชร . "คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
วิทวัส ปานศุภวัชร . คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.