ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน
นักวิจัย : สุทธิณี เหลาแตว
คำค้น : สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ -- ไทย -- น่าน , สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ -- นิเวศวิทยา -- ไทย -- น่าน , โซ่อาหาร (นิเวศวิทยา) -- ไทย -- น่าน , นิเวศวิทยาสัตว์ -- ไทย -- น่าน , Amphibians -- Thailand -- Nan , Amphibians -- Ecology -- Thailand -- Nan , Food chains (Ecology) -- Thailand -- Nan , Animal ecology -- Thailand -- Nan
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิเชฏฐ์ คนซื่อ , ชัชวาล ใจซื่อกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35767
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การศึกษานิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน มุ่งเน้นที่จะศึกษาบทบาทหรือหน้าที่ (guild) ของกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ล่าและอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อม 2 แบบ ที่มีโครงสร้างพืชในถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกันในระบบนิเวศ ได้แก่ พื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสำรวจดำเนินการใน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 20:00-22:00 น. โดยทำการสำรวจเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน เก็บตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกด้วยวิธี Visual Encounter Survey แบบ Strip transect เก็บตัวอย่างแมลงในพื้นที่ด้วยวิธีวางกับดักแบบหลุมโจน วิธีกับดักแสงและวิธีใช้สวิงจับแมลง และเก็บตัวอย่างเหยื่อในกระเพาะอาหารด้วยวิธี Reversed Stomach พบว่ามีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรจำนวน 10 ชนิดและในพื้นที่ป่าธรรมชาติ 17 ชนิด มีค่าเฉลี่ยดัชนีความหลากหลายของชนิด (Shannon’s Wiener index) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในทั้ง 2 พื้นที่ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือ 0.972 ในพื้นที่เกษตรและ 0.959 ในพื้นที่ป่าธรรมชาติและมีค่าความคล้ายคลึง (Sorensen similarity index) เท่ากับ 0.519 และดัชนีความหลากหลายของชนิดแมลงในพื้นที่เกษตร (1.430) และพื้นที่ป่าธรรมชาติ (1.640) มีค่าใกล้เคียงกัน ในขณะที่ค่าดัชนีความหลากหลายอาหารที่พบในกระเพาะของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในป่าธรรมชาติ (1.673) สูงกว่าในพื้นที่เกษตร (0.885) ดังนั้นจากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าธรรมชาติสามารถกินอาหารได้หลากหลายกว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตร ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อาศัยในพื้นที่ป่าธรรมชาติมีความยาวของลำตัว ความกว้างของปาก และความยาวของหัวใหญ่กว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t-test, p<0.05)

บรรณานุกรม :
สุทธิณี เหลาแตว . (2553). นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิณี เหลาแตว . 2553. "นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิณี เหลาแตว . "นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สุทธิณี เหลาแตว . นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.