ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทย
นักวิจัย : ณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์
คำค้น : นวัตกรรมทางธุรกิจ , ธุรกิจ -- ไทย , Business -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พสุ เดชะรินทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36482
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาแนวคิดในการสร้างและการดำเนินการสู่นวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจขององค์กรธุรกิจไทย และเสนอเป็นกรอบความคิดจากงานวิจัย นวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ หมายถึง การสร้างรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ โดยการเปลี่ยนองค์ประกอบของรูปแบบธุรกิจอย่างเป็นลำดับขั้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดคุณค่าที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สร้างรูปแบบธุรกิจขององค์กรด้วยคำถามแบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ลูกค้าของแต่ละองค์กร และ วัดระดับข้อเสนอที่ลูกค้าได้รับจากตัวอย่างและองค์กรทั่วไป ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า องค์กรธุรกิจไทยใช้แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจจาก 2 ส่วนคือ แนวคิดที่อยู่ภายในองค์กรและแนวคิดที่อยู่ภายนอกองค์กร โดยแนวคิดจากภายนอกองค์กรถูกใช้มากกว่าจากภายใน แนวคิดที่ทุกองค์กรตัวอย่างใช้ได้มาจากแนวคิดจากการมองมุมใหม่ ลูกค้า และคู่แข่งขัน นอกจากนี้ การสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจยังเกิดแนวคิดจากความต้องการปรับปรุงปัญหาภายในองค์กรด้วย

บรรณานุกรม :
ณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์ . (2555). กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์ . 2555. "กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์ . "กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์ . กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.