ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานผลการวิจัยสำรวจและการวิเคราะห์เอกสาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานผลการวิจัยสำรวจและการวิเคราะห์เอกสาร
นักวิจัย : วิไลวรรณ ศรีสงคราม
คำค้น : การลอกเลียนวรรณกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) , Plagiarism -- Study and teaching (Higher)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อวยพร เรืองตระกูล , สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจจำแนกตามประเภทของการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังต่างกัน (2) พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย และ (3) ตรวจสอบผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมจากโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจความรู้ความเข้าใจจำแนกตามประเภทของการลอกเลียนวรรณกรรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน จำนวน 611 คน และการวิจัยเอกสารเพื่อวิเคราะห์ประเภทของการลอกเลียนวรรณกรรมจากวิทยานิพนธ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 110 เล่ม ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรม และระยะที่ 3 เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมจากโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 37 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติภาคบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (three – way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าที (t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS for ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ประเภทของมหาวิทยาลัย ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ต่างกันจะมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโดยรวม ด้านบางส่วน และด้านความคิด 2) ประเภทของมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกันในด้านทั้งหมด ด้านการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง และด้านการลอกเลียนของตนเอง 3) ประเภทของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่ต่างกันจะมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกันในด้านการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง และ 4) ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ต่างกันจะมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกันในด้านทั้งหมด การถอดความอย่างไม่เหมาะสม การอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง และการลอกเลียนของตนเอง ส่วนการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์พบว่า ระดับการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา และภาควิชาที่ต่างกันมีผลต่อประเภทของการลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกันในด้านโดยรวม และด้านบางส่วน รวมทั้งนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยโปรแกรมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมโดยรวม และรายด้านสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนปกติ แต่มีอัตราการลอกเลียนวรรณกรรมต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติWindows

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ ศรีสงคราม . (2554). การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานผลการวิจัยสำรวจและการวิเคราะห์เอกสาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ ศรีสงคราม . 2554. "การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานผลการวิจัยสำรวจและการวิเคราะห์เอกสาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ ศรีสงคราม . "การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานผลการวิจัยสำรวจและการวิเคราะห์เอกสาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
วิไลวรรณ ศรีสงคราม . การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานผลการวิจัยสำรวจและการวิเคราะห์เอกสาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.