ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สอง
นักวิจัย : วราภรณ์ แย้มทิม , สุวิมล ว่องวาณิช , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
คำค้น : การวางแผนการศึกษา , ครู -- การฝึกอบรม , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , การศึกษา -- การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 20,3(ก.ย.-ธ.ค. 2550),485-508 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38463
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ แย้มทิม , สุวิมล ว่องวาณิช , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา . (2550). ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ แย้มทิม , สุวิมล ว่องวาณิช , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา . 2550. "ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ แย้มทิม , สุวิมล ว่องวาณิช , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา . "ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
วราภรณ์ แย้มทิม , สุวิมล ว่องวาณิช , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา . ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.