ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : สุชาดา บวรกิติวงศ์ , สุวิมล ว่องวาณิช , อวยพร เรืองตระกูล , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
คำค้น : สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบคัดเลือก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 17,1(ม.ค.-เม.ย. 2547),15-39 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาดา บวรกิติวงศ์ , สุวิมล ว่องวาณิช , อวยพร เรืองตระกูล , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง . (2547). ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา บวรกิติวงศ์ , สุวิมล ว่องวาณิช , อวยพร เรืองตระกูล , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง . 2547. "ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา บวรกิติวงศ์ , สุวิมล ว่องวาณิช , อวยพร เรืองตระกูล , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง . "ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุชาดา บวรกิติวงศ์ , สุวิมล ว่องวาณิช , อวยพร เรืองตระกูล , เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง . ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.