ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthen

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthen
นักวิจัย : สังวรณ์ งัดกระโทก
คำค้น : สังคมศาสตร์ -- วิจัย , พฤติกรรมศาสตร์ -- วิจัย , การวิเคราะห์พหุระดับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารวารวิธีวิทยาการวิจัย. 15,1(ม.ค.-เม.ย. 2545),85-104 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36063
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สังวรณ์ งัดกระโทก . (2545). หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthen.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สังวรณ์ งัดกระโทก . 2545. "หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthen".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สังวรณ์ งัดกระโทก . "หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthen."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สังวรณ์ งัดกระโทก . หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthen. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.