ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย
นักวิจัย : สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน , ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131338000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน , ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ . (2557). ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน , ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ . 2557. "ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน , ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ . "ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน , ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ . ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.