ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามรถในการดูแลทารกของมารดาทารกกลุ่มอาการหายใจลำบากและความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามรถในการดูแลทารกของมารดาทารกกลุ่มอาการหายใจลำบากและความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด
นักวิจัย : สุพรรณี สุขสม
คำค้น : การรักษาทางเดินหายใจ , การดูแลหลังคลอด , บริการการพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิณี วิวัฒน์วานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดแบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยทารกกลุ่มอาการหายใจลำบาก ศึกษาผลการวางแผน การจำหน่ายผู้ป่วย ต่อความสามารถในการดูแลของมารดาทารก ศึกษาผลการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อ ความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ก่อนและหลังการใช้แบบแผนการวางแผน การจำหน่ายผู้ป่วยทารกกลุ่มอาการหายใจลำบาก กลุ่มตัวอย่าง คือมารดาทารก ที่มารับการรักษา ในหอผู้ป่วยหนัก ทารกแรกเกิด จำนวน 30 คน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจำ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 16 คน กลุ่มมารดาทารก ได้จากการคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ กำหนด สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีจับคู่ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาแบบแผนการวางแผน การจำหน่ายมี 4 ชุด คือ โครงการการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยทารกกลุ่มอาการหายใจลำบาก แผนการสอนเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการ การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยทารกกลุ่มอาการหายใจลำบาก และแบบทดสอบ ความรู้ของพยาบาล คู่มือการจัดแบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย และแผ่นพับ เรื่อง การดูแลทารกกลุ่ม อาการหายใจลำบาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ชุด คือ แบบกำกับการทดลอง แบบประเมิน ความสามารถในการดูแลของมารดาทารก และแบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาล ซึ่งได้รับการตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด เท่ากับ .90 เท่ากัน วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ยอันดับที่ ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ Wilcoxon Matched-Pair Signed – Rank Test และ Mann–Whitney U –Test ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. แบบแผน การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยทารกกลุ่มอาการหายใจลำบาก หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ประกอบด้วย แนวทาง และคู่มือการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย แผ่นพับ เรื่อง การดูแลทารกกลุ่มอาการหายใจลำบาก และแบบกำกับ การปฏิบัติงาน 2. มารดาที่ได้รับการบริการพยาบาลโดยการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย มีความ สามารถในการดูแลทารกกลุ่มอาการหายใจลำบาก สูงกว่ากลุ่มของมารดาที่ได้รับการบริการตามปกติ อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจในงานของพยาบาล ก่อนและหลังการใช้แบบแผนการวางแผน การจำหน่ายผู้ป่วยทารกกลุ่มอาการหายใจลำบาก ไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
สุพรรณี สุขสม . (2549). ผลการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามรถในการดูแลทารกของมารดาทารกกลุ่มอาการหายใจลำบากและความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรณี สุขสม . 2549. "ผลการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามรถในการดูแลทารกของมารดาทารกกลุ่มอาการหายใจลำบากและความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรณี สุขสม . "ผลการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามรถในการดูแลทารกของมารดาทารกกลุ่มอาการหายใจลำบากและความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุพรรณี สุขสม . ผลการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามรถในการดูแลทารกของมารดาทารกกลุ่มอาการหายใจลำบากและความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.