ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสารจากสื่อกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสารจากสื่อกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : รมณีย์ สงสำเภา
คำค้น : การพัฒนาบุคลากร , อาจารย์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741434596 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14698
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติกับความต้องการการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบค่าที,การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. บุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับต่ำ มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวต่ำ แต่มีทัศนคติที่ดี มีความต้องการการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาก 2. บุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีเพศ อายุ รายได้ ตำแหน่งทางการบริหารประสบการณ์ในการทำงานในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่แตกต่างกัน 3. บุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีตำแหน่งทางการบริหารและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แตกต่างกัน 4. บุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มี เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางการบริหารและตำแหน่งทางวิชาการ แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแตกต่างกัน 5. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 6. ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 7. ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของบุคลากรอาจารย์ในการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 8. ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกความต้องการของบุคลากรอาจารย์ ในการพัฒนาบุคลากรอาจารย์สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

บรรณานุกรม :
รมณีย์ สงสำเภา . (2549). การเปิดรับข่าวสารจากสื่อกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รมณีย์ สงสำเภา . 2549. "การเปิดรับข่าวสารจากสื่อกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รมณีย์ สงสำเภา . "การเปิดรับข่าวสารจากสื่อกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
รมณีย์ สงสำเภา . การเปิดรับข่าวสารจากสื่อกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.