ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
นักวิจัย : โรสนี บินสะมะแอ
คำค้น : โรงเรียนเอกชน -- การประเมิน -- ไทย , ศาสนาอิสลาม -- การศึกษาและการสอน , ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741426364 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 81 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายชั้นตอน โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบสอบถามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าสถิติพื้นฐาน และใช้โปรแกรม LISREL 8.72 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีจำนวนทั้งหมด 66 ตัวครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จำนวน 35 ตัว 2) ด้านครู ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จำนวน 15 ตัว 3) ด้านผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จำนวน 16 ตัว โดยมีตัวบ่งชี้ใหม่สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เพิ่มเติม จากตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 10 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนปฏิบัติศาสนากิจตามหลักศาสนาอิสลาม, ตัวบ่งชี้ 1.8 ผู้เรียนคงความเป็นมุสลิม และอยู่ร่วมกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นในสังคมได้, บังบ่งชี้ 3.1 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ โดยไม่ขัดหลักศาสนาอิสลาม, ตัวบ่งชี้ 3.2 ผู้เรียนมีความสนใจแลข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี โดยไม่ขัดหลักศาสนาอิสลาม, ตัวบ่งชี้ 3.4 ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย โดยไม่ขัดหลักศาสนาอิสลาม และตัวบ่งชี้ 5.9 กลุ่มหลักสูตรอิสลามศึกษาในด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 8.2 ครูสอนสามัญที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป, ตัวบ่งชี้ 8.6 ครูสอนศาสนาที่จบระดับซานาวีขึ้นไป และตัวบ่งชี้ 9.9 ครูในกลุ่มหลักสูตรอิสลามศึกษามีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในด้านครู และตัวบ่งชี้ 13.3 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระภารเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษา และความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นในด้านผู้บริหาร 2. โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลด้านผู้เรียนมีค่า GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMR = 0.0077 โมเดลด้านครูมีค่า GFI = 0.99, AGFI = 0.99, RMR = 0.0063

บรรณานุกรม :
โรสนี บินสะมะแอ . (2549). การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โรสนี บินสะมะแอ . 2549. "การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โรสนี บินสะมะแอ . "การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
โรสนี บินสะมะแอ . การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.