ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โลจิสติกส์สำหรับร้านค้าปลอดอากรในเมือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โลจิสติกส์สำหรับร้านค้าปลอดอากรในเมือง
นักวิจัย : พิเชษฐ์ ฉันท์เศรษฐ์
คำค้น : การบริหารงานโลจิสติกส์ , การจัดการตลาด , ร้านค้าปลอดอากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14723
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันและการนำรูปแบบของระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมมาศึกษาหาความเป็นไปได้ต่อการดำเนินกิจการร้านค้าปลอดอากรในเมือง เพื่อให้โครงการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลในการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าด้วยกัน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ผู้วิจัยได้นำเทคนิคเดลฟายมารวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบทานความถูกต้องจากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบทานความถูกต้องจากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2กลุ่ม โดยที่กลุ่มที่หนึ่งจำนวน 9 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก กรมศุลกากร การผู้ประกอบการย่านการค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการร้านค้า และกลุ่มที่สองคือ ผู้ประกอบการ ณ ศูนย์การค้าเกษตร ซึ่งเป็นสถานที่หลักที่ผู้วิจัยทำการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 20 คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแตกต่างกัน และนำมาวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบทานความถูกต้องและนำมาวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ โดยที่สหสัมพันธ์(Correlation Analysis)จะนำมาใช้ในการหาวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้นำหลักการและแนวคิดทางด้านการบริหารโลจิสติกส์ประกอบกับระเบียบปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2549 และ 21/2549 เพื่อสร้างรูปแบบโลจิสติกส์สำหรับร้านค้าปลอดอากรในเมืองขึ้น ผลจากการนำเสนอรูปแบบโลจิสติกส์ดังกล่าวต่อผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่า (1) รูปแบบดังกล่าวสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของกรมศุลกากร (2)โครงการดังกล่าวจะเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในแถบภูมิภาค อันจะส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (3) โครงการดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทย และจะสามารถเปลี่ยนทัศนะของนักท่องเที่ยวให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการช้อปปิ้ง (4) รูปแบบดังกล่าวจะทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) สามารถลดต้นทุนของสินค้าในรูปของสินค้าปลอดอากร

บรรณานุกรม :
พิเชษฐ์ ฉันท์เศรษฐ์ . (2551). โลจิสติกส์สำหรับร้านค้าปลอดอากรในเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชษฐ์ ฉันท์เศรษฐ์ . 2551. "โลจิสติกส์สำหรับร้านค้าปลอดอากรในเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชษฐ์ ฉันท์เศรษฐ์ . "โลจิสติกส์สำหรับร้านค้าปลอดอากรในเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
พิเชษฐ์ ฉันท์เศรษฐ์ . โลจิสติกส์สำหรับร้านค้าปลอดอากรในเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.