ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : สวรส สุวรรณวัฒน์
คำค้น : การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ , ความรับผิด (กฎหมาย) , ประกันภัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยันติ ไกรกาญจน์ , จุฬา สุขมานพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14709
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) คือ การขนส่งที่ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator : MTO) เป็นผู้เดียวที่เข้าทำสัญญาโดยตรงกับผู้ใช้บริการและเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เมื่อพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ประกาศใช้ ได้มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องมีหลักประกันเพื่อประกันภัยความรับผิดตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตลอดจนความเสี่ยงอื่นใดจากสัญญาที่ได้ทำขึ้น และให้ดำรงหลักประกันนั้นตลอดระยะเวลาที่ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการที่ดีและเพิ่มศักยภาพของสมาชิก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (Thailand International Freight Forwarders Association : TIFFA) จึงได้จัดหาหลักประกันความรับผิดตามที่พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กำหนด โดยสมาคมฯ และบริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่มีอยู่เดิมซึ่งมุ่งเน้นประโยชน์ในแง่การตลาด หรือเป็นเพียงการโอนภาระการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปยังผู้รับประกันภัย มิได้มุ่งหวังให้เกดการชดใช้ที่เป็นธรรม โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เพื่อให้ระบบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการการออกกรมธรรม์เพื่อประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยกัน 2 รูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับการประกอบการของตน ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้รับอนุมัตินายทะเบียน ตามกฎหมายประกันวินาศภัย และนำออกทำสัญญาประกันภัยความรับผิดในระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแล้ว จากการศึกษาวิจัยพบว่ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้ง 2 รูปแบบจะกำหนดเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในระดับหนึ่งว่าจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหาย แต่ควรกำหนดจำนวนความรับผิดตามสัญญาประกันภัยให้ครอบคลุมข้อจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ด้วย เพื่อให้การใช้หลักประกันภัยความรับผิดโดยกรมธรรม์สามารถเยียวยาความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
สวรส สุวรรณวัฒน์ . (2549). การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวรส สุวรรณวัฒน์ . 2549. "การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวรส สุวรรณวัฒน์ . "การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สวรส สุวรรณวัฒน์ . การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.