ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด
นักวิจัย : ปราโมช ดอกไม้
คำค้น : อินเวอร์เตอร์ , เลือด -- การแข็งตัว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุทธนา กุลวิทิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14690
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้าสำหรับการผ่าตัด คือ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงสำหรับการผ่าตัด โดยควบคุมผลการตัดจี้ด้วยไฟฟ้าด้วยการควบคุมกำลังด้านออกร่วมกับการจำกัดแรงดันด้านออกสำหรับอินเวอร์เตอร์ความถี่สูงแล้ว อุปกรณ์ที่ทำการคำนวณและป้อนกลับค่ากำลังด้านออกมีโอกาสสูงที่จะให้ค่าการป้อนกลับที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากผลของการเลื่อนเฟสที่ไม่เท่ากันระหว่างกระแสและแรงดันในการวัด ทำให้การควบคุมคลาดเคลื่อนไปด้วย วิทยานิพนธ์นี้จะนำเสนอรูปแบบการควบคุมเฉพาะกรณีโหลดของวงจรอินเวอร์เตอร์เป็นความต้านทาน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะโหลดเนื้อเยื่อของเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า จากลักษณะโหลดที่เป็นความต้านทานทำให้กำลังด้านออกมีค่าสัมพันธ์โดยตรงกับผลคูณระหว่างค่าเฉลี่ยครบคาบของกระแส และแรงดันด้านออกที่ทำการเรียงกระแสแล้ว โดยไม่มีค่าเฟสมาเกี่ยวข้อง วงรอบการควบคุมที่เสนอในวิทยานิพนธ์นี้สามารถจำกัดค่าแรงดันด้านออก และการควบคุมกำลังด้านออก ผ่านการการควบคุมแรงดันด้านออก แผนภาพบล็อกของการควบคุมที่นำเสนอนี้จะมีลักษณะแตกต่างกับแผนภาพบล็อกของการควบคุมมาตรฐาน แต่สามารถใช้การวิเคราะห์ที่สัญญาณขนาดเล็กและการประมาณให้เป็นเชิงเส้นเพื่อแปลงแผนภาพบล็อกของการควบคุมที่นำเสนอให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน การควบคุมด้วยรูปที่นำเสนอนี้จะมีช่วงเวลาของสภาวะพลวัติเมื่อเปลี่ยนแปลงสัญญาณควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงค่าโหลดที่สั้นกว่าการควบคุมมาตรฐาน แบบจำลองสำหรับสัญญาณขนาดเล็กของวงจรอินเวอร์เตอร์สามารถใช้การประมาณที่ความถี่หลักมูลร่วมกับการแปลงเฟสเซอร์ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอินเวอร์เตอร์ และการวิเคราะห์วงรอบการควบคุมที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้ใช้การจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับการทดลอง

บรรณานุกรม :
ปราโมช ดอกไม้ . (2549). การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมช ดอกไม้ . 2549. "การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมช ดอกไม้ . "การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ปราโมช ดอกไม้ . การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.