ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายชนิดโดยใช้การจำลอง : กรณีศึกษาสายการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายชนิดโดยใช้การจำลอง : กรณีศึกษาสายการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า
นักวิจัย : กรุงพล โชติสุวรรณ
คำค้น : การจัดสมดุลสายการผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14580
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีการจัดสมดุลสายการผลิตของผลิตหลายชนิดบนสายการผลิตเดียว โดยใชัเทคนิคการจำลองแบบปัญหาในสายการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าและใช้วิธีการจัดสมดุลสายการประกอบด้วยวิธี COMSOAL มาช่วยในการจัดสมดุลสายการผลิต ในการศึกษาได้ทำการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธี และรูปแบบต่างๆและทำการจำลองแบบปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์โดยทำการจัดสมดุลสายการผลิตของโรงงานใหม่ด้วยวิธี COMSOAL และทำการจัดสมดุลสายการผลิตแบบสายการผลิตเดียวและหลายผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นจะทำการวัดประสิทธิภาพของระบบในด้าน จำนวนสถานีงาน ประสิทธิภาพสายการผลิต จำนวนผลผลิต ผลที่ได้พบว่าการจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี COMSOAL จะทำให้จำนวนของสถานีงานน้อยกว่าวิธีการจัดสมดุลสายการผลิตแบบผลิตภัณฑ์เดียวของโรงงาน 1 สถานีงานซึ่งหมายความว่าจำนวนคนงานที่ใช้น้อยกว่า 1 คน ผลจากการจำลองแบบปัญหาพบว่ารูปแบบการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธี COMSOAL นั้นมีผลต่อ ประสิทธิภาพสายการผลิตและ จำนวนผลผลิต โดยการจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายผลิตภัณฑ์จะให้ประสิทธิภาพสายการผลิตและจำนวนผลผลิตที่ดีกว่า เพราะเนื่องจากการผลิตแบบผลิตภัณฑ์เดียวนั้นจะเสียเวลาในการปรับสายการผลิตในทุกๆรุ่นโดยจะใช้เวลาปรับสายการผลิต 600 วินาทีในแต่ละรุ่นซึ่งมีทั้งหมด 6 รุ่น ดังนั้นจะเสียเวลาในการปรับสายการผลิตทั้งหมด 3600 วินาที แต่การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายผลิตภัณฑ์นั้นจะเสียเวลาในการปรับสายการผลิตเพียงครั้งแรกครั้งเดียว คือเสียเวลาเพียง 600 วินาที

บรรณานุกรม :
กรุงพล โชติสุวรรณ . (2549). การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายชนิดโดยใช้การจำลอง : กรณีศึกษาสายการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุงพล โชติสุวรรณ . 2549. "การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายชนิดโดยใช้การจำลอง : กรณีศึกษาสายการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุงพล โชติสุวรรณ . "การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายชนิดโดยใช้การจำลอง : กรณีศึกษาสายการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
กรุงพล โชติสุวรรณ . การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายชนิดโดยใช้การจำลอง : กรณีศึกษาสายการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.