ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน
นักวิจัย : วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์
คำค้น : การสอน , การเรียนรู้ , ระบบการเรียนการสอน , การสอนแบบ 4 แมท , การศึกษานอกระบบโรงเรียน , ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อาชัญญา รัตนอุบล , ปาน กิมปี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741429568 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14508
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็ม 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 และกรุงเทพมหานคร 4 ขั้นตอนการวิจัย ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนของครูประจำกลุ่ม ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็ม และการทดลองสอนตามแผนการเรียนรู้โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการอบรมวิธีการสอนด้วยรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็ม ใช้เวลาอบรม 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง ขั้นที่ 3 ศึกษาปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการนำรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ ปัญหาด้านครูประจำกลุ่ม ปัญหาด้านผู้เรียน ปัญหาด้านวิธีการสอน 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็ม ประกอบด้วย 1) ความเชื่อพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ 4) ผลที่ได้รับ 3. ผลการการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ พบว่า ปัจจัยได้แก่ ครูประจำกลุ่ม จำนวนผู้เรียน วิธีการเรียนการสอน.

บรรณานุกรม :
วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ . (2549). การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ . 2549. "การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ . "การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ . การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.