ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)
นักวิจัย : สายสุณีย์ หนูภัยยันต์
คำค้น : ไก่พื้นเมือง , การวิเคราะห์การอยู่รอด , ไก่ -- พันธุศาสตร์ , ไก่ -- การเลี้ยง , ไก่ -- ไทย -- พันธุ์ , ประดู่หางดำ (พันธุ์ไก่)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741434537 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14509
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของการใช้โมเดลการอยู่รอด ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอด และประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองพันธุ์ไทยพันธุ์ประดู่หางดำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและบำรุงพัฒนาสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2548 ข้อมูลมีการบันทึกไว้ทั้งหมด 3 ชั่วอายุ จำนวน 59,499 บันทึก การศึกษาเกี่ยวกับการอยู่จะแบ่งลักษณะการอยู่รอดออกเป็น 3 ระยะตามช่วงอายุตามธรรมชาติของการเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์และรูปแบบการเลี้ยง คือ ลักษณะการอยู่รอดที่อายุ 0-6 สัปดาห์ (SURV1) ลักษณะการอยู่รอดที่อายุ 6-24 สัปดาห์ (SURV1) ลักษณะการอยู่รอดที่อายุ 24-77 สัปดาห์ (SURV3) ศึกษาลักษณะการอยู่รอดจนถึงวัยเจริญพันธุ์ และลักษณะการอยู่รอดจนถึงปลดแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ลักษณะการอยู่รอดที่อายุ 0-24 สัปดาห์ (SURV12) และลักษณะการอยู่รอดที่อายุ 0-77 สัปดาห์(SURV123) การวิเคราะห์การอยู่รอดจากการประมาณโมเดลการอยู่รอดโดยใช้ PROC LIFEREG ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SAS การจัดเรียงหมายเลขประจำตัวสัตว์ภายในแฟ้มข้อมูลพันธุ์ประวัติและแฟ้มข้อมูลการอยู่รอดโดยใช้โปรแกรม BLUPF90-chickenPAK2.5 เพื่อนำมาประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนด้วยโปรแกรม survival Kit (V3.12) และหาค่าอัตราพันธุกรรมโดยวิธี Logarithmic scale จากการศึกษา พบว่าโมเดลที่เหมาะสมคือ Weibull model และค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะ SURV1 SURV2 SURV3 SURV12 และ SURV123 มีค่าเท่ากับ 0.11 0.18 0.25 0.03 และ 0.08 ตามลำดับ.

บรรณานุกรม :
สายสุณีย์ หนูภัยยันต์ . (2549). การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายสุณีย์ หนูภัยยันต์ . 2549. "การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายสุณีย์ หนูภัยยันต์ . "การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สายสุณีย์ หนูภัยยันต์ . การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.