ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
นักวิจัย : นพพร ยิ้มแฉล้ม
คำค้น : เบริลเลียม , แกมมาเรย์สเปกโตรเมตรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , อุดร ยังช่วย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14559
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

เบริลเลียม-7 (Beryllium-7) เป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากปฏิกิริยาของรังสีคอสมิกในบรรยากาศเบื้องบน และเข้ามาสู่บรรยากาศด้านล่างโดยกระบวนการหมุนเวียนของบรรยากาศประมาณร้อยละ 90 ของเบริลเลียม-7 สลายตัวโดยการจับอิเล็กตรอนเกิดเป็นลิเทียม-7 ที่สภาวะพื้นโดยตรง และอีกประมาณร้อยละ 10 ได้ลิเทียม-7 ที่สภาวะโลด แล้วตามด้วยการปลดปล่อยรังสีแกมมาพลังงาน 477.6 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ด้วยค่าครึ่งชีวิต 53.3 วัน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการวัดความแรงรังสีจำเพาะของเบริลเลียม-7 ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมทั้งน้ำและในพืชน้ำบางชนิด จากการวิจัยเบื้องต้นโดยการวัดรังสีแกมมาพลังงาน 477.6 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ด้วยหัววัดรังสีเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูงพบว่า สามารถตรวจพบเบริลเลียม-7 ในผักตบชวา จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างผักตบชวาในช่วงเวลาต่างๆ กันของปี พ.ศ. 2550-2551 จากบริเวณหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งได้พบว่าปริมาณเบริลเลียม-7 มีค่าสูงในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2550 และเดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน โดยมีค่าความแรงรังสีจำเพาะของเบริลเลียม-7 อยู่ระหว่างประมาณ 3-5 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ส่วนในช่วงฤดูแล้ง คือ ฤดูหนาวและฤดูร้อนของปี มีค่าความแรงรังสีจำเพาะต่ำกว่าค่าขีดจำกัดที่ต่ำสุในการวัด ค่าความแรงรังสีจำเพาะของเบริลเลียม-7 ที่พบในผักตบชวาขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกตามที่ได้คาดไว้ ส่วนค่าความแรงรังสีจำเพาะของเบริลเลียม-7 ที่พบในแหนและจอกนั้น ส่วนใหญ่มีค่าความแรงรังสีจำเพาะต่ำกว่าค่าขีดจำกัดต่ำสุดในการวัด และค่าความแรงรังสีจำเพาะของเบริลเลียม-7 ที่พบในแหนและจอกจะไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตก

บรรณานุกรม :
นพพร ยิ้มแฉล้ม . (2551). การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร ยิ้มแฉล้ม . 2551. "การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร ยิ้มแฉล้ม . "การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
นพพร ยิ้มแฉล้ม . การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.