ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ
นักวิจัย : ศศิธร เตชะมวลไววิทย์
คำค้น : การวิเคราะห์ตัวประกอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุพิน อังสุโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด โรงพยาบาลรัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด จำนวน 100 คน ที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าห้องผ่าตัด 1 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลรัฐ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบ สกัดตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบหลัก หมุนแกนตัวประกอบแบบออโธโกนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลรัฐ มี 10 ตัวประกอบ บรรยายด้วย 63 ตัวแปร มีค่าความแปรปรวนรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 64.33 ได้แก่ 1. การจัดการทางการพยาบาล มี 20 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 14.01 2. การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย มี 8 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.22 3. การจัดการสิ่งแวดล้อม มี 6 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.86 4. ความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลผ่าตัด มี 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.58 5.การจัดการคุณภาพการพยาบาลผ่าตัด มี 6 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.52 6. การบริหารงบประมาณ มี5 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 5.08 7. การวิจัยและนวัตกรรมการพยาบาลผ่าตัด มี 3 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.46 8. การบริหารเครื่องมือและห้องผ่าตัด มี 3 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.32 9. การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล มี 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.26 10. การบริหารบุคลากร มี 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.95

บรรณานุกรม :
ศศิธร เตชะมวลไววิทย์ . (2549). การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิธร เตชะมวลไววิทย์ . 2549. "การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิธร เตชะมวลไววิทย์ . "การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ศศิธร เตชะมวลไววิทย์ . การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.