ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ณรงค์ อุ้ยนอง
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช , ครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ตันธนะเดชา , พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14493
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา แนวคิด นโยบาย บทบัญญัติ และกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตครู วิเคราะห์สภาพการผลิตครู วิเคราะห์สภาพการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4) นำเสนอยุทธศาสตร์การผลิตครูที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5) นำเสนอยุทธศาสตร์การผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยพัฒนา ด้วยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์สาระจากเอกสาร การสำรวจความเห็น การสัมภาษณ์ และการประชุมปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตครู ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้บริหารและครูโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และเลือกดำเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นกรณีศึกษาในคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย ได้สร้างมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการสังเคราะห์จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และนำมาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แผนยุทธศาสตร์การผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์สร้างทีมงานประสานเครือข่าย 2) ยุทธศาสตร์สู่จุดหมายด้วยพลวัตบริหารจัดการ 3) ยุทธศาสตร์มีมาตรฐานด้านหลักสูตร 4) ยุทธศาสตร์ดึงดูดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 5) ยุทธศาสตร์หลากวิธีการเรียนรู้ และ 6) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีตัวอย่างแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ทางเลือก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ด้วยกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ ตามบริบทและสภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง ซึ่งปฏิบัติภารกิจการผลิตครูตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

บรรณานุกรม :
ณรงค์ อุ้ยนอง . (2549). ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ อุ้ยนอง . 2549. "ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ อุ้ยนอง . "ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ณรงค์ อุ้ยนอง . ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.