ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในภาคใต้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในภาคใต้
นักวิจัย : อรวรรณ ทรัพย์วรฤทธิ์
คำค้น : เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคใต้) , ฮีโมโกลบิน , น้ำตาลในเลือด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรีพร ธนศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และความสามารถในการทำนายของปัจจัยคัดสรรกับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง จำนวน 200 คน จากโรงพยาบาลศูนย์ 4 แห่ง ในภาคใต้ เลือกโดยวีธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 6 ชุด คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกาย แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพ แบบสอบถามการใช้บริการสุขภาพ และแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยง มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ .67, .80, .60, .64, .67 และ .83 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในภาคใต้ มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกาย อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับเหมาะสมมาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ประโยชน์ แรงจูงใจด้านสุขภาพ และปัจจัยร่วม อยู่ในระดับสูง การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับต่ำ การใช้บริการสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับสูง 2. พฤติกรรมรับประทานอาหาร พฤติกรรมรับประทานยา ความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านแรงจูงใจด้านสุขภาพ และการใช้บริการสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำ กับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการออกกำลังกาย ความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ด้านการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค ด้านการรับรู้อุปสรรค ด้านปัจจัยร่วม และแรงสนับสนุนทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะ 3. ความเชื่อสุขภาพ ด้านการรับรู้ผลประโยชน์ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการรับประทานยา สามารถร่วมกันทำนายระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะ ได้ร้อยละ 16 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
อรวรรณ ทรัพย์วรฤทธิ์ . (2549). ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ทรัพย์วรฤทธิ์ . 2549. "ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ทรัพย์วรฤทธิ์ . "ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
อรวรรณ ทรัพย์วรฤทธิ์ . ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.