ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 7)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 7)
นักวิจัย : อธิลักษณ์ ศรีหทัย
คำค้น : สิทธิของพลเมือง -- ไทย , เสรีภาพ , ชนชั้นในสังคม -- ไทย , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 4 , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5 , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 6 , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศึกษาที่มาและสภาพการรับรองสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยแห่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการปกครองภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สภาพสังคมแต่เดิมนั้นอยู่ภายใต้ระบอบชนชั้นมีการแบ่งชนชั้นอย่างเห็นได้ชัด อันปรากฏกฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพ ซึ่งมีลักษณะการให้การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นจำแนกแตกต่างมากน้อยตามลำดับชนชั้นที่เป็นอยู่ และในช่วงการปกครองของ 4 รัชกาลดังกล่าว เกิดการพัฒนาการของกฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพระบบชนชั้นเกิดการคลายความตรึงตัวลง ทำให้กฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพนั้นผ่อนคลายตัวลงในเรื่องความแตกต่างของชนชั้นไปตามลำดับด้วย ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยในเวลาดังกล่าว ได้มีการเผยแพร่แนวความคิดทางด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนทุกๆ ชนชั้น ทั้งชนชั้นผู้ปกครอง กลุ่มขุนนางและชนชั้นสามัญโดยการประกาศกฏหมายต่างๆ ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบ ซึ่งทำให้เกิดผลในทางกฏหมายตามมาหลายประการ ลักษณะการให้การรับรองสิทธิเสรีภาพ จะปรากฏในลักษณะการกำหนดจากเบื้องบนมากกว่าจะเกิดจากความต้องการของประชาชนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ลักษระการให้การรับรองสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นนั้น ถือว่าเพียงพอและสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงสมัยได้ในระดับหนึ่ง และแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ก็แสดงถึงการปูพื้นฐานและพยายามให้เสรีภาพแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาการปกครองประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตยในสมัยต่อมา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดแนวทางการรับรองสิทธิเสรีภาพ จะแปรผันตามกับทัศนคติของผู้ใช้อำนาจปกครอง ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากสมัยที่ปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แต่อยางใด หากผู้ใช้อำนาจมีแนวคิดที่มุ่งคุ้มครองสถานภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และประชาชนก็พยายามและศึกษาทำความเข้าใจกับบทบัญญัติที่ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพ การพัฒนาการของการรับรองสิทธิเสรีภาพย่อมจะพัฒนา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บรรณานุกรม :
อธิลักษณ์ ศรีหทัย . (2551). การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 7).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิลักษณ์ ศรีหทัย . 2551. "การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 7)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิลักษณ์ ศรีหทัย . "การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 7)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
อธิลักษณ์ ศรีหทัย . การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 7). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.