ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"
นักวิจัย : กมลชนก บุญลาภ
คำค้น : สถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร , เพลงลูกทุ่ง , วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ , ส่วนเกินของผู้บริโภค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14266
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศึกษาถึงวงจรการนำเสนอเพลงของสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz ทั้งกระบวนการคัดเลือกเพลงเข้าและออกจากสถานี การจัดเรียงคิวเพลงเพื่อออกอากาศ และลักษณะการนำเสนอรายการของผู้จัดรายการ ที่มีส่วนสนับสนุนต่อความนิยมในเพลงและสถานี รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดังกล่าว โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานี ประกอบกับการบันทึกเสียงการออกอากาศของสถานี รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารและบุคลากรของสถานี ผลการวิจัยพบว่า วงจรการนำเสนอเพลงของสถานี จะมีผู้อำนวยการฝ่ายเพลงเป็นผู้ควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเพลงเข้าสู่สถานี ไปจนถึงการจัดเรียงคิวเพลงเพื่อการออกอากาศ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติด้านความไพเราะและความนิยมของเพลง ผู้จัดรายการจะใช้กลยุทธ์การนำเสนอซ้ำเพื่อทำให้เพลงได้รับความนิยมมากขึ้น โดยไม่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย จึงไม่ปรากฏส่วนเกินของผู้บริโภคในการวิจัยครั้งนี้ สถานีสามารถนำเสนอเพลงซ้ำในแต่ละวันได้ไม่เกิน 5-6 ครั้งเพื่อไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าสถานียัดเยียดเพลงให้ฟัง เว้นเสียแต่ว่าเพลงนั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ฟัง ก็จะได้รับการนำเสนอมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ลักษณะการนำเสนอรายการก็ยังสามารถสนับสนุนให้เกิดความนิยมต่อเพลงได้ โดยจะมีการนำเสนอตัวบทร่วมที่เกี่ยวโยงกับเพลง อันจะทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจต่อเพลงและคุ้นเคยกับเพลงมากขึ้น เมื่อเพลงมีวงจรชีวิตอยู่ในสถานีจนกระทั่งความนิยมลดลงก็จะยุติการนำเสนอในที่สุด เพื่อจะได้มีการคัดเลือกเพลงใหม่เข้ามาหมุนเวียนอยู่ในวงจรการนำเสนอของสถานีต่อไป

บรรณานุกรม :
กมลชนก บุญลาภ . (2551). วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลชนก บุญลาภ . 2551. "วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลชนก บุญลาภ . "วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
กมลชนก บุญลาภ . วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz". กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.