ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
นักวิจัย : ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , ดอกรัก มารอด , สราวุธ สังข์แก้ว , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , สมหมาย เจนกิจการ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ , นายโดม ประทุมทอง , นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย , นางสาวอิงอร ไชยเยศ , เดชา วิวัฒน์วิทยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130483000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , ดอกรัก มารอด , สราวุธ สังข์แก้ว , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , สมหมาย เจนกิจการ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ , นายโดม ประทุมทอง , นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย , นางสาวอิงอร ไชยเยศ , เดชา วิวัฒน์วิทยา . (2554). การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , ดอกรัก มารอด , สราวุธ สังข์แก้ว , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , สมหมาย เจนกิจการ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ , นายโดม ประทุมทอง , นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย , นางสาวอิงอร ไชยเยศ , เดชา วิวัฒน์วิทยา . 2554. "การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , ดอกรัก มารอด , สราวุธ สังข์แก้ว , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , สมหมาย เจนกิจการ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ , นายโดม ประทุมทอง , นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย , นางสาวอิงอร ไชยเยศ , เดชา วิวัฒน์วิทยา . "การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , ดอกรัก มารอด , สราวุธ สังข์แก้ว , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , สมหมาย เจนกิจการ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ , นายโดม ประทุมทอง , นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย , นางสาวอิงอร ไชยเยศ , เดชา วิวัฒน์วิทยา . การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.