ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา
นักวิจัย : สุภาพร กลิ่นคง , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , วิจารณ์ วิชชุกิจ , บัญชา ชิณศรี , อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช , ปิยะ กิตติภาดากุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231006000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร กลิ่นคง , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , วิจารณ์ วิชชุกิจ , บัญชา ชิณศรี , อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช , ปิยะ กิตติภาดากุล . (2556). การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุภาพร กลิ่นคง , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , วิจารณ์ วิชชุกิจ , บัญชา ชิณศรี , อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช , ปิยะ กิตติภาดากุล . 2556. "การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุภาพร กลิ่นคง , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , วิจารณ์ วิชชุกิจ , บัญชา ชิณศรี , อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช , ปิยะ กิตติภาดากุล . "การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
สุภาพร กลิ่นคง , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , วิจารณ์ วิชชุกิจ , บัญชา ชิณศรี , อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช , ปิยะ กิตติภาดากุล . การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.