ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการส่งมอบงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการส่งมอบงาน
นักวิจัย : ธิดารัตน์ ธรรมรัตน์
คำค้น : อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ , การตรวจสอบงานก่อสร้าง , อาคาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14251
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงส่งมอบงานก่อสร้างประเภทอาคาร จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการส่งมอบงาน วิเคราะห์สาเหตุในแต่ละปัญหา พร้อมนำเสนอแนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง ที่ได้มีการใช้ปฏิบัติจริงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นหลัก โดยเน้นสัมภาษณ์ตัวปัญหาจากความคิดเห็นของทั้งฝ่ายเจ้าของงาน (สัมภาษณ์ผู้บริหารงานก่อสร้าง) และฝ่ายผู้รับเหมา (สัมภาษณ์วิศวกรที่ควบคุมการทำงาน) โดยนำปัญหาที่รวบรวมได้ไปวิเคราะห์สาเหตุในแต่ละปัญหาโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause effect diagram) และสุดท้ายดำเนินการการสัมภาษณ์ผู้บริหารงานก่อสร้าง เพื่อหาแนวทางที่ผู้บริหารงานก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงาน ในการที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานจริง ของโครงการก่อสร้างประเภทอาคารในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ระดับความรุนแรง รูปแบบ และจำนวนของการเกิดปัญหาในแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 อย่างคือ 1. ชนิด/ประเภทอาคาร 2. ขนาดของโครงการ 3. ศักยภาพของบริษัทผู้รับเหมา และ 4. ชนิดของเจ้าของงาน โดยปัจจัยทั้ง 4 นี้เป็นสิ่งที่ทำให้ในแต่ละโครงการประสบกับปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งประเด็นปัญหาต่างๆ สามารถจัดกลุ่มได้ ดังนี้ 1. กลุ่มประเด็นปัญหาในด้านคุณภาพงาน 2. กลุ่มประเด็นปัญหาด้านระยะเวลา 3. กลุ่มประเด็นปัญหาในด้านการเงิน 4. กลุ่มประเด็นปัญหาในด้านเอกสาร 5. กลุ่มประเด็นปัญหาในด้านการตรวจงาน 6. กลุ่มประเด็นปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกต่างๆ และ 7. กลุ่มประเด็นปัญหาในด้านความไม่ชัดเจน (ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน) โดยการศึกษานี้ได้นำเสนอวิธีการที่เหมาะสมในการใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ที่จะเกิดขึ้นในช่วงส่งมอบงานก่อสร้าง

บรรณานุกรม :
ธิดารัตน์ ธรรมรัตน์ . (2550). การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการส่งมอบงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดารัตน์ ธรรมรัตน์ . 2550. "การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการส่งมอบงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดารัตน์ ธรรมรัตน์ . "การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการส่งมอบงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ธิดารัตน์ ธรรมรัตน์ . การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการส่งมอบงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.