ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม
นักวิจัย : ณฐิณี เทียนน้อย
คำค้น : การวางแผนการผลิต , การควบคุมการผลิต , ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14275
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการผลิตสินค้า โดยได้ปรับปรุงการวางแผนจัดการวัตถุดิบและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานในการวางแผนการผลิต เพื่อให้ส่งมอบสินค้าทันตามกำหนด สำหรับการปรับปรุงการวางแผนจัดการวัตถุดิบได้ศึกษาคำสั่งผลิตสินค้าที่เกิดขึ้น โดยแยกตามประเภทกลุ่มสินค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการใช้วัตถุดิบ และกำหนดนโยบายในการสั่งซื้อ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้นำระบบกำหนดจุดสั่งและปริมาณสั่ง (Order point order quantity) มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ ผลจากการปรับปรุงพบว่า ระบบกำหนดจุดสั่งและปริมาณสั่งจะช่วยแก้ปัญหาการร้างบรรจุภัณฑ์ ลดการสูญเสียโอกาสจากการไม่มีสินค้าส่งมอบ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบรรจุภัณฑ์คงคลัง เมื่อวัดประสิทธิภาพการจัดการบรรจุภัณฑ์คงคลังโดยเปรียบเทียบมูลค่าบรรจุภัณฑ์คงคลังต่อยอดขายสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าระบบกำหนดจุดสั่งและปริมาณสั่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการจัดการบรรจุภัณฑ์คงคลังดีขึ้นจากระบบเดิม 9.57% หลังจากปรับปรุงนโยบายการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์จะส่งผลทำให้ขั้นตอนการวางแผนการผลิตสินค้าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพบว่าขั้นตอนในการดำเนินการวางแผนการผลิตลดลง 25 ขั้นตอนจากขั้นตอนทั้งหมด 81 ขั้นตอน โดยขั้นตอนในการดำเนินการวางแผนการผลิตที่ลดลงนี้จะสามารถลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าลง 22 วัน

บรรณานุกรม :
ณฐิณี เทียนน้อย . (2550). การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณฐิณี เทียนน้อย . 2550. "การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณฐิณี เทียนน้อย . "การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ณฐิณี เทียนน้อย . การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.