ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นักวิจัย : พระมหาไฉน แก้วสด
คำค้น : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , พุทธศาสนา , พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมภาร พรมทา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14269
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศึกษาวิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และศึกษาวิเคราะห์อุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ วิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย แต่ละท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง คือ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตอีสาน วิทยาเขตล้านนา และวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคลากรของแต่ละวิทยาเขต ผลการวิจัยพบว่า ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตไม่ได้กำหนดนโยบายหรือวัตถุประสงค์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจน แต่ก็มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเป็นงานหรือกิจกรรม ที่แฝงอยู่ในการบริการวิชาการแก่สังคมและทุกวิทยาเขตมีวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่คล้ายคลึงกัน โดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่ออินเตอร์เน็ต และการบริการวิชาการแก่สังคม อุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขตมี 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายและวัตถุประสงค์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิตสื่อและการใช้สื่อ ด้านบุคลากร และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ส่วนอุปสรรคด้านนโยบายและวัตถุประสงค์แม้จะเป็นอุปสรรคโดยอ้อม แต่ก็เป็นอุปสรรคประการสำคัญในการดำเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะมีผลที่เกี่ยวโยงไปถึงการดำเนินงานทุกด้าน จึงควรได้รับการแก้ไข เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

บรรณานุกรม :
พระมหาไฉน แก้วสด . (2551). อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระมหาไฉน แก้วสด . 2551. "อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระมหาไฉน แก้วสด . "อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
พระมหาไฉน แก้วสด . อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.