ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา
นักวิจัย : ชัยรัตน์ โตศิลา
คำค้น : นักเรียนมัธยมศึกษา , วัฒนธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14186
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะงานวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาด้านสหธรรม ด้านคติธรรม และด้านเนติธรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 402 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยด้านสหธรรมมาก โดยมีคุณลักษณะทางวัมนธรรมไทยมากที่สุด คือ ไม่กล่าวลบหลู่ดูหมิ่นสถานที่ และสิ่งแทนความเคารพของศาสนาอื่น 2. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยด้านคติธรรมมาก โดยมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยมากที่สุด 3 คุณลักษณะ คือ ไม่ลักขโมยของผู้อื่น ยืนตรงแสดงความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเคารพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่กล่าววาจาล่วงเกินหรือวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณลักษณะน้อย 2 คุณลักษณะ คือ เมื่อได้รับมอบหมายงานหรือมีงานต้องทำก็ลงมือปฏิบัติทันที ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง และมีการวางแผนรายรับ รายจ่ายเพื่อประโยชน์ในการใช้จ่าย 3. นักเรียนส่วนใหญ่มีลักษณะทางวัฒนธรรมไทยด้านเนติธรรมมาก โดยมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยน้อย คือ เมื่อพบผู้กระทำผิดกฎหมายก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบ

บรรณานุกรม :
ชัยรัตน์ โตศิลา . (2549). การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยรัตน์ โตศิลา . 2549. "การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยรัตน์ โตศิลา . "การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ชัยรัตน์ โตศิลา . การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.