ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม
นักวิจัย : กฤตยา อาชวนิจกุล
คำค้น : Civil society , การพัฒนาชุมชน , ความเข้มแข็งของชุมชน , ประชาสังคม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4040006 , http://research.trf.or.th/node/3368
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คณะทำงานวิจัยและพัฒนา Salaya Forum อันเป็นการรวมตัวกันทางวิชาการของนักวิจัยจากคณะ/ สถาบันต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานโครงการวิจัยนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อศึกษาและพัฒนา ความพร้อมและความเป็นไปได้ ตลอดจนแนวทางสำคัญในการดำเนินความร่วมมือภายใต้โครงการวิจัยและ พัฒนาประชาสังคมต่อไปในอนาคต แนวทางการดำเนินงานเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มุ่ง ใช้กระบวนการวิจัยในฐานะเป็นเครื่องมือในทางวิชาการเข้าไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการเติบโต และการพัฒนาประชาสังคม รวมถึงการสร้างการเรียนรู้ในหมู่นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและระดับพื้น ที่ โดยในเบื้องต้นซึ่งเป็นระยะของการพัฒนาชุดโครงการ (Program Development Phase) ได้แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก อันได้แก่ 1. การทบทวนองค์ความรู้ด้านประชาสังคม เพื่อเป็นการวางรากฐานในทางวิชาการที่หนักแน่นและตรวจ สอบองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเชิญนักวิชาการและนักวิจัยที่ มีความชำนาญในประเด็นต่าง ๆ มาเป็นผู้เขียนบทความ 11 บทความ ได้แก่ 1) ประชาสังคม : ความหมาย การ พัฒนา และประโยชน์ 2) บทสำรวจพัฒนาการและสถานภาพของขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคมในต่าง ประเทศ 3) บทบาทของกลุ่มหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ในสังคมไทย 4) การรวมตัวของประชาชนชั้นล่าง : กรณีศึกษา สกยอ. และสมัชชาคนจน 5) บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา : บนเส้นทางขบวนการประชาสังคม 6) อุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาด้านประชาสังคม 7) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 8) Civic Education : ศึกษากรณีการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน 9) บทบาทของสื่อมวลชนกับการพัฒนาประชาสังคม 10) ขบวนการ ประชาสังคม : นัยยะเชิงกฎหมายและนโยบาย 11) บทสังเคราะห์ชุดความรู้ประชาสังคม 2. การสำรวจศักยภาพความเคลื่อนไหวของประชาคมจังหวัดระดับพื้นที่และการผลักดันความร่วมมือกับ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู้ร่วมกันต่อการปฏิบัติงานของประชาคมระดับพื้นที่ 3. การประสานงานเพื่อสำรวจศักยภาพประชาคมจังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด คือ น่าน เพชรบุรี และ นครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดการประสานงานและหนุนเสริมในแนวทางความร่วมมือระหว่างการทำงานของนัก วิชาการในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ผลงานจากการดำเนินงานในระยะที่ 1 ได้แก่ 1) รายงานการทบทวนองค์ความรู้ด้านประชาสังคม ราย งานการสังเคราะห์กรอบความคิดและแนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัย รายงานการประเมินสถานการณ์ความ เคลื่อนไหวในระดับพื้นที่ รายงานการประเมินบทบาทและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)และรายงานการสำรวจศักยภาพและตัวตนของจังหวัดในพื้นที่นำร่อง 2) ชุดโปรแกรมการวิจัยและ พัฒนาประชาสังคม และ 3) เกิดความชัดเจนของทีมงานวิจัยในทุกระดับ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถและ ศักยภาพของทีมวิจัยในระดับจังหวัด

บรรณานุกรม :
กฤตยา อาชวนิจกุล . (2541). โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กฤตยา อาชวนิจกุล . 2541. "โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กฤตยา อาชวนิจกุล . "โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. Print.
กฤตยา อาชวนิจกุล . โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2541.